Ochrona danych osobowych

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i przestrzegamy ustawowych regulacji obowiązujących dla ich ochrony. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na portalu wihouse wyłącznie w zakresie wymaganym na potrzeby oferty online.

Ciasteczka

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe odkładane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Nasza strona internetowa stosuje ciasteczka w różnych miejscach. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika a także bardziej efektywna i bezpieczna. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne“. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny. Ciasteczka nie czynią żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów.
Jak wyłączyć ciasteczka w twojej przeglądarce ?

Ciasteczka podstawa prawna

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc. Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z naszej witryny.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.). Poniżej znajdziecie Państwo załączniki zawierające informację, w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Polityka Prywatności

Informacje przedstawione poniżej stanowią regulacje dotyczące Polityki prywatności oraz plików „cookies” serwisu internetowego WiHouse, prowadzonego w domenach wihouse.pl, a także usług świadczonych przez WiHouse Sp. z o.o.,

WiHouse Sp. z o.o. dochowuje wszelkiej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników serwisu,

Korzystając z witryn internetowych WiHouse Sp. z o.o., a także używając produktów oraz korzystając z usług oferowanych przez WiHouse Sp. z o.o. akceptujecie Państwo sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych poniżej,

Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies (ciasteczek) serwisu internetowego prowadzonego w domenach WiHouse.pl oraz usług świadczonych przez WiHouse Sp. z o.o. ma charakter informacyjny. Oznacza to, że nie jest ona źródłem obowiązków Usługobiorców lub Klientów serwisu internetowego WiHouse,

Administratorem Państwa danych osobowych jest WiHouse Sp z o.o., z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski., adres email – office@wihouse.pl,

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z obowiązującymi prawnymi regulacjami prawa polskiego.

Administrator danych osobowych dochowuje należytej, szczególnej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia:

 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
 • zbieranie danych osobowych dla oznaczonych poniżej, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawanie gromadzonych danych osobowych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • dbanie, aby dane osobowe były merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • aby przetwarzane dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • aby gromadzone dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywanie danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
Administrator danych osobowych świadczy usługi na terenie całej Unii Europejskiej oraz współpracuje z partnerami na całym świecie. Dostęp do danych Klientów WiHouse Sp. z o.o.mogą posiadać również partnerzy z takich regionów świata, których obowiązujące przepisy dotyczące zbierania i wykorzystywania danych będą się różniły od prawa europejskiego.

Z uwagi na powyższe, należy pamiętać, iż dane osobowe osobowe mogą być również przekazywane do innych państw (to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a dostarczając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ten transfer.

Cel oraz zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez użytkownika korzystającego z serwisu lub usług WiHouse Sp. z o.o.,

Możliwe cele zbierania danych osobowych użytkowników przez Administratora:

 • przedstawienie oferty handlowej,
 • przetwarzania zamówień, płatności, informacji dotyczących gwarancji użytkowników,
 • przetwarzanie informacji dotyczących niezależnych dealerów i dystrybutorów.
 • usprawnienie obsługi klientów, dostosowanie oferty do potrzeb klientów, efektywne reagowanie na owe potrzeby, wsparcie przy realizacji usług,
 • wysłanie newslettera,
 • przeprowadzania badań rynku o dotyczących użytkowników, w celu udoskonalania kampanii marketingowych oraz treści udostępnianych na stronach internetowych,
 • przeprowadzania konsultacji telefonicznych w celu omawiania usług, udzielania informacji o oferowanych produktach oraz ich działaniu, a także odpowiedzi na prośby i pytania,
 • innych celów, gdy zostanie wyrażona na nie zgoda,
 • realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą,
 • spersonalizowanie i dostosowanie swoich usług i produktów w zakresie automatyki domowej,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • kod pocztowy,
 • ogólne dane lokalizacyjne (miasto, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • IP zakupionego urządzenia,
 • barwa głosu (dane biometryczne),
 • numer seryjny urządzenia,
 • rodzaj używanych urządzeń,
 • statystyki użytkowania ( np. czas użytkowania, liczba aktywnych użytkowników).
Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej nie jest wymogiem ustawowym, lecz może okazać się niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej za pomocą serwisu. Brak podania danych osobowych może wiązać się z konsekwencją w postaci braku możliwości wykonania albo należytego wykonania wyżej wskazanych umów. zakres wymaganych do zawarcia umowy danych osobowych jest każdorazowo wskazywany uprzednio na stronie serwisu a także w jego regulaminie.

Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać profilowaniu, o ile nie będzie ono niezbędnym w celu realizacji świadczonych usług przez WiHouse Sp. z o.o., jedynie na podstawie odrębnych zapisów udostępnionych przez WiHouse Sp. z o.o. oraz na podstawie udzielonej przez osobę, której profilowanie ma dotyczyć, zgody.

Zebrane dane przechowywane są przez WiHouse Sp. z o.o. przede wszystkim w celach służących zapewnieniu możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem oraz świadczonymi usługami. Ponadto, służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z niniejszego serwisu oraz usług świadczonych przez WiHouse Sp. z o.o.. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

Odbiorcami pozyskiwanych danych osobowych mogą być poza Administratorem także: inne podmioty świadczące odpowiednie usługi związane z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem, urządzeniami oraz usługami, a także związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres: jeżeli brak innego zastrzeżenia w przedłożonych przez WiHouse Sp. z o.o. informacjach, 36 miesięcy.

Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą,
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne z mocy przepisów prawa, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą,
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w szczególności interesu w postaci marketingu bezpośredniego Administratora oraz prawidłowego świadczenia usług).
W przypadku, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. a , zgoda na przetwarzanie pozyskiwanych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres email: dane.os@wihouse.pl.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez WiHouse Sp. z o.o. przysługują stosowne prawa wynikające z Rozporządzenia (RODO), tj. w szczególności:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadkach, gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO, (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO, w tym także profilowania na podstawie tych przepisów.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zebrane dane przechowywane są przez WiHouse Sp. z o.o. przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania Serwisem i Usługami. Ponadto służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników przez WiHouse Sp. z o.o.. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

Serwisy WiHouse mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisów prowadzonych przez WiHouse Sp. z o.o.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych stosowną kategorii danych osobowych objętych ochroną oraz w celu zniwelowania zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane.os@wihouse.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres siedziby spółki WiHouse Sp. z o.o. wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

WiHouse Sp. z o.o. zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.